Wyszukiwarka

Logowanie

Zarejestruj się

PRZEPISY

Wybór niektórych przepisów stosowanych w Wydzialach Kontrolno-Rozpoznawczych Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej 

Wykaz przepisów:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)  tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) zmiany (zm. )
 
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.2))
§ 158 [Instalacje alarmowe] pkt. 5. Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu należy stosować w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW.
 

 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. 
(Dz. U. z 1991r. Nr 88 poz. 400 z późn. zm.).
- nadzór nad działalnością Komendantów Powiatowych / Miejskich PSP, współpraca z KG PSP.

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.


(Dz. U. z 1991r. Nr 81 poz. 351 z późn. zm.).
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

(Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719).
- wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

(Dz. U. z 2009r. Nr 124 poz. 1030).
- wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 


(Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.).
- kontrola działalności zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
(Dz. U. z 1960r. Nr 30 poz. 168 z późn. zm.).
- całokształt prowadzonych postępowań administracyjnych, działalność odwoławcza.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst ujednolicony). 


(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
- wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

(Dz. U. z 2003r. Nr 121 poz. 1137).
- kontrola działalności rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, prowadzenie ewidencji zawiadomień o uzgodnieniu projektu budowlanego.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.


(Dz. U. z 2009r. Nr 119 poz. 998).
- kontrola działalności rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, prowadzenie ewidencji zawiadomień o uzgodnieniu projektu budowlanego.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

(Dz. U. z 2005r. Nr 243 poz. 2063).
- kontrola działalności zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.


(Dz. U. z 2010r. Nr 65 poz. 407 z późn. zm.).
- wzmagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

(Dz. U. z 2007. Nr 201 poz. 1455).
- obowiązek wydawania opinii przed przystąpienie placówki do funkcjonowania.

 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

(Dz. U. z 2002r. Nr 110 poz. 968 – tekst jednolity).

- egzekucja nakazanych obowiązków w decyzjach administracyjnych.

(Dz. U. z 2009r. Nr 83 poz. 693).
- wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, obowiązek wydawania opinii przed przystąpienie placówki do funkcjonowania.

 

(Dz. U. z 2008r. Nr 153 poz. 955).
- wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną. 


(Dz. U. 2005r. Nr 266 poz. 2247).
- wymagania w zakresie prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych, sporządzanie katalogu zagrożeń.

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych. 


(Dz. U. z 2011r. Nr 69 poz. 367).
- obowiązek wydawania opinii przed przystąpienie placówki do funkcjonowania.

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

(Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887).
- obowiązek wydawania opinii przed przystąpienie placówki do funkcjonowania.

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 


(Dz. U. z 2011r. Nr 46 poz. 239).
- organizacja KSRG, sporządzanie analizy zagrożeń.

Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń.


(Dz. U. z 1971r. Nr 12 poz. 114 z późn. zm.).
- wykaz wykroczeń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

 Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

(Dz. U. z 2011r. Nr 34 poz. 173).
- zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych.


 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE 


(Dz. Urzędowy UE 24.7.2012/PL/L.197/1)
- kontrola działalności zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w ZoDR i ZoZR.

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.

(Dz. U. z 2003r. Nr 163, poz. 1577).
-wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w ZoDR i ZoZR.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
(Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.).
- pośrednie wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zasady stosowania niektórych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.